• (028) 3868 7347
  • nadyphar@nadyphar.vn

Công văn số 11517/CT-KT4 v/v đóng dấu trên hóa đơn

blog_img1

Kể từ ngày 28/11/2017, các hóa đơn bán hàng của công ty Dược 2/9 (Hóa đơn đầu ra) sẽ thực hiện: trên hóa đơn không đóng dấu tròn đỏ

028.3868.7347