(+84) 08 3868 7355 - 08 3868 7347
nadyphar@nadyphar.vn

Thông tin Cổ đông năm 2019